Z historie farnosti

Roku 1362 koupila brněnská stoliční kapitula ves Prace, včetně patronátu, od brněnského měšťana Bohuše a jeho syna Jana za 326 hřiven a ustanovila sem za faráře jistého Ulricha, rodáka z Brna.

V dobách třicetileté války byla od Švédů zcela zpustošena, fara zanikla a obec byla přifařena do Šlapanic. 

Barokní kostel Povýšení svatého Kříže byl postaven z vlastního jmění kostela v letech 1728-1730 na místě již zchátrlého kostela předchozího. 

Výnosem císařsko-královského ministerstva kultu ze dne 24. srpna 1849 byla z prostředků Náboženského fondu zřízena místní duchovní správa s ročním platem pro duchovního 250 zlatých konvenční měny. K tomu se obec zavázala postavit přiměřenou faru a udržovat ji v příznivém stavu, přispívat faráři ročně po 15 měřicích žita a pšenice, přidělit mu 3 měřice daníprostých polí a 372 sáhů farní zahrady.

Věž kostela bývala vyšší než nyní: kvůli stavebním poruchám musela být roku 1819 poněkud snížena. Jsou na ní dva zvony, velký ocelový z roku 1921 za 10.000 korun od firmy Ignác Starek Brno a menší s váhou 280 kg ulitý roku 1709.

Hlavní oltář s dřevořezem Ukřižovaného Spasitele, který sem byl přenesen ze zrušené kaple ve Slatině (farnost Biskupice), dal roku 1859 nově štafírovat a pozlatit nejmenovaný šlechetný dárce. 

Roku 1928 byla v presbytáři dána dvě barevná okna sv. Aloise a sv. Anežky Římské od firmy O. Vačkař Brno.

Ve čtyřicátých letech byla pořízena další barevná okna v lodi: sv. Ludmily, sv. Anny, sv. Jana Nepomuckého a svatých Cyrila a Metoděje za 9.200 korun od firmy O. Vačkař.